• یکشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۶

88739524 فکس سنگ آرتا 88742743 , 88742741 تلفن سنگ آرتا

[email protected] ایمیل سنگ آرتا

Arta-stones_englishArta-stones_russiaArta-stones_iran

بنایی با سنگ قواره شده (تراشیده)

بنایی با سنگ

در بنایی با سنگهای قواره شده با رگه های منظم و یا رگه های نامنظم بسته به مشخصات درخواستی، ابعاد سنگهای قواره شده باید مطابق مشخصات و ابعاد خواسته شده در نقشه های اجرایی باشد . بسته به محل قرار گرفتن سنگ و با توجه به انواع سنگهای قواره ، باید ترتیب چیدن سنگها به نحوی باشد که قفل و بست بین سنگها و مسائل مربوط به ایمنی سازه کاملاً رعایت گردد . رعایت نکات زیر در کارهای بنایی این قسمت الزامی است:

الف – محل پی یا بستر دیوار سنگی باید ساخته و آماده شود.

ب- سنگهای مصرفی قبل از کارگذاری و برای جلوگیری از جذب آب ملات ، حتماً باید تمیز و درصورت لزوم در آب خیسانده شوند . از به کارگیری سنگهای آلوده به مواد اضافی، خاک و غیره باید جداً خودداری شود.

پ- با استفاده از انواع سنگهای قواره شده ، باید سنگ چینی به صورت کله راسته انجام شود تا قفل وبست لازم و کافی در رجها به وجود آید . به طور کلی حداقل ریشه سنگ در بنا ، نباید از ۱۵سانتیمتر و ۳/۲ ضخامت دیوار کمتر اختیار شود . در دیوار باربر باید به ازا ی هر دو سنگ راسته ، حداقل یک سنگ کله و در هر مترمربع نمای دیوار ، باید حداقل یک سنگ عمقی قرار داده شود و در هر رج حداقل ثلث سنگهای چیده شده به صورت سنگ کله باشد . سنگ دوکله تا عمق ۶۰ سانتیمتر بسته به ضخامت دیوار و با تأیید دستگاه نظارت می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
ت- در مواردی که دیوار سنگی در مجاورت ستونهای بتنی یا فولادی قرار می گیرد، باید مهارهای فلزی لازم به تعداد کافی و بر اساس نقشه های اجرایی در داخل ملات و در داخل دیوار سنگی قرار داده شده و به ستون مهار شود.

ث- ضخامت دیوار سنگی در قسمتهای فوقانی ، نباید از ۴۰ سانتیمتر کمتر اختیار شود ، مگر اینکه در نقشه ها یا دستورات دستگاه نظارت ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ج- ضخامت بندکشی در دیوارهای سنگی ، نباید هیچگاه از ۱۰ میلیمتر کمتر و از ۲۵ میلیمتر بیشتر اختیار شود، در مواردی که دستگاه نظارت تأیید نماید ، بسته به نوع سنگ کاری می توان ضخامت بندکشی را کمی بیش از رقم فوق در نظر گرفت . بندکشی باید همزمان با سنگ چینی و قبل از سفت شدن ملات صورت گیرد . در صورتی که بندکشی طبق تأیید دستگاه نظارت به بعد موکول شود، باید قبل از سخت شدن کامل ملات، محل بند به عمق لازم خالی شده و بندکشی انجام شود.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید

شما باید وارد شوید logged in تا دیدگاهتان را ثبت کنید.