• یکشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۶

88739524 فکس سنگ آرتا 88742743 , 88742741 تلفن سنگ آرتا

[email protected] ایمیل سنگ آرتا

Arta-stones_englishArta-stones_russiaArta-stones_iran

سنگ مرمریت

سنگ مرمریت

گروه کارخانجات سنگ آرتا : فروش انواع سنگ مرمریت

سنگ مرمریت

مرتب سازی بر اساس معدن مرمریت

  

مرتب سازی بر اساس رنگ مرمریت

ردیف معدن سنگ رنگ سنگ ردیف رنگ سنگ معدن سنگ
 ۱ مرمریت شایان
   
کرم روشن ۱  مرمریت سفید
 
فارسیان
کرم تیره کاشمر
۲ مرمریت کاوش کرم صلصالی
۳ مرمریت آباده کرم ۲ مرمریت کرم کاوش
صورتی آباده
امواج صلصالی
۴ پاییز سیرجان گلدن براون خور
۵ مرمریت امپرادور قهوه ای تیره نگار شهرکرد
قهوه ای روشن اعداوی
۶ مرمریت صلصالی کرم حمزاوه
سفید صدفی جوشقان
یاسی خوی
۷ مرمریت خور کرم سجاد
صورتی مرمران
۸ مرمریت لاشتر طوسی روشن هرسین
طوسی تیره آرین
۹ نگار شهرکرد آبی نمین
کرم ۳ کرم پر کشیده پر طاووسی
۱۰ مرمریت فارسیان سفید ۴ کرم پر گرد پر طاووسی
کرم روشن ۵ کرم تیره شایان
کرم تیره فارسیان
۱۱ مرمریت دهبید کرم روشن دهبید
کرم تیره ۶ کرم روشن شایان
۱۲ مرمریت اعداوی کرم فارسیان
صورتی دهبید
۱۳ مرمریت حمزاوه کرم ۷ کرم زرد گندمک شیراز
۱۴ مرمریت جوشقان کرم ۸ کرم طلایی خوی
۱۵ مرمریت پرطاووسی کرم پر گرد ۹ قهوه ای تیره امپرادو
کرم پر کشیده ۱۰ قهوه ای روشن امپرادو
۱۶ مرمریت خوی کرم ۱۱ گلدن براون پاییز سیرجان
کرم طلایی ۱۲ مرمریت یاسی صلصالی
۱۷ مرمریت سجاد کرم ۱۳ طوسی تیره لاشتر
۱۸ مرمریت مرمران کرم ۱۴ طوسی روشن لاشتر
۱۹ مرمریت هرسین کرم ۱۵ مرمریت صورتی آباده
۲۰ مرمریت آرین کرم خوی
۲۱ مرمریت نمین کرم اعداوی
۲۲ مرمریت کاشمر سفید ۱۶ مرمریت آبی نگار شهرکرد
۲۳ گندمک شیراز کرم زرد ۱۷ مرمریت امواج آباده

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید

شما باید وارد شوید logged in تا دیدگاهتان را ثبت کنید.