• شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

سنگ چینی

سنگ چینی

آشنایی با انواع سنگ چینی تولید کارخانجات سنگ آرتا

سنگ چینی

مرتب سازی بر اساس معدن سنگ چینی

مرتب سازی بر اساس رنگ چینی

ردیف معدن سنگ رنگ سنگ ردیف رنگ سنگ معدن سنگ
۱ چینی سیرجان سفید ۱  چینی سفید سیرجان
۲ چینی لایبید سفید لایبید
آبی نیریز
۳ چینی نیریز سفید قروه
۴ چینی قروه سفید ازنا
۵ چینی ازنا سفید ۲ چینی آبی لایبید

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید