• یکشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۶

88739524 فکس سنگ آرتا 88742743 , 88742741 تلفن سنگ آرتا

[email protected] ایمیل سنگ آرتا

Arta-stones_englishArta-stones_russiaArta-stones_iran

سنگ چینی

سنگ چینی

آشنایی با انواع سنگ چینی تولید کارخانجات سنگ آرتا

سنگ چینی

مرتب سازی بر اساس معدن سنگ چینی

مرتب سازی بر اساس رنگ چینی

ردیف معدن سنگ رنگ سنگ ردیف رنگ سنگ معدن سنگ
۱ چینی سیرجان سفید ۱  چینی سفید سیرجان
۲ چینی لایبید سفید لایبید
آبی نیریز
۳ چینی نیریز سفید قروه
۴ چینی قروه سفید ازنا
۵ چینی ازنا سفید ۲ چینی آبی لایبید

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید

شما باید وارد شوید logged in تا دیدگاهتان را ثبت کنید.