• شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمانی

مصارف سنگ در ساختمان

 سنگ ‌های مورد استفاده در کارهای ساختمانی باید دارای مشخصات زیر باشند:

۱ بافت سنگ باید ساختمانی سالم داشته باشد، یعنی بدون شیار، ترک و رگه‌های سست باشد (کرمو نباشد).

۲ بدون هرگونه خلل و فرج باشد.

۳ پوسیدگی نداشته باشد.

۴  یکدست، یکنواخت و همگن باشد.

۵ سنگ ساختمانی نباید آب زیاد جذب کند، لذا نباید:

     الف- در آب متلاشی یا حل شود.

     ب- تمام یا قسمتی از آن بیش از ۸ درصد وزن خود آب بمکد.

۶ سنگ ساختمانی نباید آلوده به مواد طبیعی و مصنوعی باشد.

۷ سنگ باید شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط را تحمل کند، لذا باید:

     الف- در برابر باد، یخبندان، تغییرات دما و در صورت وجود جریان آب در مقابل آن و کلیه عوامل فرسایش مقاومت کند.

     ب- در برابر محیط‌های شیمیایی اسیدی و قلیایی و همچنین عمل آبکافت و اکسیداسیون مقاومت کند.

۸ مقاومت فشاری برای قطعات باربر نباید کمتر از ۱۵۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد.

۹ در مقابل سایش مقاوم باشد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید