• شنبه, 13 آذر , 1395

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمانی

مصارف سنگ در ساختمان

 سنگ ‌های مورد استفاده در کارهای ساختمانی باید دارای مشخصات زیر باشند:

1 بافت سنگ باید ساختمانی سالم داشته باشد، یعنی بدون شیار، ترک و رگه‌های سست باشد (کرمو نباشد).

2 بدون هرگونه خلل و فرج باشد.

3 پوسیدگی نداشته باشد.

4  یکدست، یکنواخت و همگن باشد.

5 سنگ ساختمانی نباید آب زیاد جذب کند، لذا نباید:

     الف- در آب متلاشی یا حل شود.

     ب- تمام یا قسمتی از آن بیش از ۸ درصد وزن خود آب بمکد.

6 سنگ ساختمانی نباید آلوده به مواد طبیعی و مصنوعی باشد.

7 سنگ باید شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط را تحمل کند، لذا باید:

     الف- در برابر باد، یخبندان، تغییرات دما و در صورت وجود جریان آب در مقابل آن و کلیه عوامل فرسایش مقاومت کند.

     ب- در برابر محیط‌های شیمیایی اسیدی و قلیایی و همچنین عمل آبکافت و اکسیداسیون مقاومت کند.

8 مقاومت فشاری برای قطعات باربر نباید کمتر از ۱۵۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد.

9 در مقابل سایش مقاوم باشد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید